วันเสาร์ที่ 26 ธันวาคม พ.ศ. 2552

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 5

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 5
กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ วิชาวิทยาศาสตร์ หน่วยที่ 5 สารละลายกรด - เบส
เรื่อง อินดิเคเตอร์สำหรับกรด-เบส จำนวน 2 คาบ / สัปดาห์ สอนครั้งที่ 1
วันที่ ..... พฤศจิกายน พ.ศ.2552 โรงเรียนคุรุราษฎร์รังสฤษฏ์
ช่วงชั้นที่ 3 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 (ม.1/2, ม.1/4, ม.1/9) จำนวนนักเรียน 45 คน /ห้อง
ผู้สอน นางสาวปวีณา รอดเจริญ ค.บ.4 วิทยาศาสตร์
______________________________________________________________________________
มาตรฐานการเรียนรู้ ว 3.1 เข้าใจสมบัติของสาร ความสัมพันธ์ระหว่างสมบัติของสารกับโครงสร้างและแรงยึดเหนี่ยวระหว่างอนุภาค มีกระบวนการสืบเสาะหาความรู้และจิตวิทยาศาสตร์สื่อสารสิ่งที่เรียนรู้และนำความรู้ไปใช้ประโยชน์
สาระสำคัญ
มีความรู้ความเข้าใจและทักษะในการวิเคราะห์สำรวจตรวจสอบสมบัติความเป็นกรด-เบสของสารละลาย สมบัติของสารละลายกรด สมบัติของสารละลายเบส การใช้ค่า pH ระบุความเป็นกรด-เบส การใช้อินดิเคเตอร์และ pH มิเตอร์ตรวจสอบความเป็นกรด-เบส รวมทั้งกรด-เบสที่เกี่ยวข้องในชีวิตประจำวัน
จุดประสงค์การเรียนรู้
จุดประสงค์ปลายทาง
นักเรียนจำแนกอินดิเคเตอร์สำหรับกรด-เบสได้ถูกต้อง
จุดประสงค์นำทาง
1.นักเรียนอธิบายอินดิเคเตอร์สำหรับกรด-เบสได้ถูกต้อง
สาระการเรียนรู้
อินดิเคเตอร์สำหรับกรดเบส
1.อินดิเคเตอร์สำหรับกรด-เบส
กระบวนการเรียนรู้
1.ขั้นอธิบายอินดิเคเตอร์สำหรับกรด-เบส
1.1 จัดทำนักเรียน โดยแบ่งเป็นกลุ่มย่อย 9 กลุ่ม ตามกติกาการนับ 1-9 โดยให้นักเรียนนับจากใบรายชื่อนักเรียนครบทุกคน
1.2 นำเสนอสื่อเนื้อหาบนกระดาน แล้วตั้งคำถามจำนวน 2 คำถาม
นักเรียนทราบไหมว่าชนิดของอินดิเคเตอร์มีอะไรบ้าง
นกเรียนทาบไหมว่าแต่ละชนิดทำหน้าที่อย่างไร
1.3 อธิบายเนื้อหา อินดิเคเตอร์สำหรับกรด-เบสบนกระดานและมอบหมายให้นักเรียนเขียนการทดลองชุดกิจกรรมที่ 5.5 และ 5.6 ลงสมุดของนักเรียนทุกคน
1.4 ปฏิบัติภาระงานตามการทดลองชุดกิจกรรมที่ 5.5 และ 5.6 โดยให้ทำเป็นกลุ่ม
1.5 บูรณาการโดยให้ตัวแทนแต่ละกลุ่ม 1 คนไปศึกษาผลการทดลองของกลุ่มเพื่อนๆทั้ง 9 กลุ่ม แล้วบันทึกลงสมุดของตนเอง พร้อมมาชี้แจงให้เพื่อนภายในกลุ่มเข้าใจตรงกัน
1.6 นำเสนอผลงานโดยให้นักเรียนแต่ละกลุ่มส่งตัวแทนออกมานำเสนอผลงานหน้าห้องเรียนจาก การทดลองชุดกิจกรรมที่ 5.5 และ 5.6
1.7 ประเมินผลสรุปและเพิ่มเติมเนื้อหา
สื่อและแหล่งการเรียนรู้
1.กิจกรรมอธิบายอินดิเคเตอร์สำหรับกรด-เบส
1.1.ใบรายชื่อนักเรียน (ม.1/2, ม.1/4, ม.1/9)
1.2.อินดิเคเตอร์สำหรับกรด-เบส, คำถามจำนวน 2 คำถาม
1.3.อินดิเคเตอร์สำหรับกรด-เบส
1.4.หนังสือเรียนวิทยาศาสตร์ ม.1, สมุดจดบันทึก
1.5.กลุ่มผู้เชี่ยวชาญ
1.6.บัตรกำหนดเวลา
1.7.ประเมินผลสรุป
การวัดและประเมินผล
การวัดผล
1.วัดผลการอธิบายอินดิเคเตอร์สำหรับกรด-เบสด้วยการตรวจผลการสรุปตามสมุดจดบันทึก โดยยึดเกณฑ์ถูกต้อง
การประเมินผล
1.ประเมินผลการอธิบาย อินดิเคเตอร์สำหรับกรด-เบสพบว่า นักเรียน ............... คน อธิบายอินดิเคเตอร์สำหรับกรด-เบสไม่ได้ แก้ไขด้วยการให้ศึกษาเรื่องอินดิเคเตอร์สำหรับกรด-เบส เพิ่มเติมนอกเวลาเรียน
บันทึกหลังการสอน
ผลการสอน
............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
ปัญหา / อุปสรรค
............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
ข้อเสนอแนะ / แนวทางแก้ไข
............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

ลงชื่อ ....................................................ครูผู้สอน
(นางสาวปวีณา รอดเจริญ)